FAQ

提供有關藥品、醫療器材、諮詢輔導、醫療科技評估、國際合作等常見問題。

全部
編號 FAQ類別 法規標題
  1   學名藥  

何謂學名藥(Generic Drugs)

 
  2   學名藥  

申請學名藥查驗登記應檢附的資料為何?

 
  3   學名藥  

學名藥查驗登記審查規費為何?

 
  4   學名藥  

學名藥相關查驗登記申請案的審查作業處理天數為何?

 
  5   學名藥  

學名藥查驗登記相關的參考法規及公告資訊路徑?

 
  6   學名藥  

學名藥的處方依據為何?

 
  7   學名藥  

學名藥之仿單規定為何?

 
  8   學名藥  

國內藥品BA/BE試驗參考的法規?

 
  9   學名藥  

執行生體相等性試驗之對照藥品規定為何?

 
  10   學名藥  

何種學名藥得免除生體相等性試驗?

 
前往指定頁面
第 1/49 頁 ‧ 共 486
前往第一頁1-2-3-4-5-6-下一頁前往最後一頁